MYU ÇINAR HİZMETLER
 
 


Yapılandırılmış Finansman
MYU ÇINAR GRUP'un temel anlayışı kuvvetli ve saygın şirketlerin ve kredibilitesi yüksek projelerin her zaman finansman çekebileceği ve bu finansmanların ülke riskine dayanan finansmanlardan daha iyi şartlarda sağlanabileceği yolundadır.

MYU ÇINAR GRUP'un yapılandırılmış finansman departmanı diğer borç departmanlarındaki profesyonellerle yakın bir konumda çalışmaktadır. Yine MYU ÇINAR GRUP'un Finansal Analiz ve Yapılandırma Grubu, finansman sağlanacak projeleri, hangi seviyede finansman sağlanmasının olanaklı olduğunun anlaşılması ve en verimli çözümlerin sağlanması amacına yönelik olarak detaylı bir biçimde incelemekte ve proje ihtiyaçları ile finansal sistemin gerçeklikleri arasındaki dengeyi ve uyumu sağlayabilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Finansman sağlayan değişik kuruluşlar değişen miktar ve şekillerde finansman projeleriyle ilgilenmektedirler. Müşterilerimizin finansal piyasalardaki menfaatlerinin en üst seviyede gerçekleşebilmesi için; MYU ÇINAR GRUP, projeye, sektöre, nakit akımına, tahvil yapısına, garanti biçimine, teminatlarına ve daha başka faktörlere (ECA, proje finansörlerine, finansal kiralama şirketlerine ve finansman sağlayan diğer kuruluşlara) bağlı olarak, finansman sağlayan değişik kuruluşları ve kendi müşterilerini bir araya getirmektedir.

İşletme Sermayesi
Sunduğu finansal ürünleri tamamlayıcı nitelik taşıması amacıyla, MYU ÇINAR GRUP tek başına veya daha büyük bir finansman paketinin bir parçası olarak kısa vadeli, işletme sermayesi amaçlı ticari krediler sağlanması konusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
MYU ÇINAR GRUP operasyonlarına finansman sağlamak amacıyla ihracata yönelik faaliyet gösteren firmalarla yakın bir konumda çalışmaktadır. Alacakların finansmanı ve varlığa dayalı menkul kıymet ihracı MYU ÇINAR GRUP'un öncelik verdiği ürünler arasındadır. MYU ÇINAR GRUP'un bir borç veya sermaye piyasası ürünü olarak varlık bazlı ürünler konusunda tecrübesi mevcuttur ve yatırım bankaları ve de ticari bankalarla firmalar için varlık bazlı finansman yapılandırması için yoğun faaliyet göstermektedir.

Gayri Menkul Yatırım Finansmanı
MYU ÇINAR GRUP AAA tipi ikamet amaçlı gayri menkul veya ticari gayri menkul geliştirme finansmanı (iş merkezleri, alış veriş merkezleri ), otel finansmanı konusunda tecrübe sahibidir.

Borç Yapılandırma Finansmanı
MYU ÇINAR GRUP illikit konumda olan firmaları yönlendirmekte ve onlara borç veya sermaye şeklinde nakit enjeksiyonu sağlamaktadır. Her proje kendi içerisinde detaylı bir biçimde değerlendirilmekte ve finansal piyasalara uyum sağladığı takdirde MYU ÇINAR GRUP tarafından üstlenilmektedir.

Enerji Finansmanı
Enerji endüstrisi, devlet tarafından sahip olunan enerji dağıtım şirketleriyle kontratlar veya kredibilitesi yüksek kurum veya kuruluşlarla projelerin nakit akımını garanti altına alabilecek satın alma anlaşmalarının bulunduğu durumlarda proje finansmanı departmanının ana iş alanına girmektedir. Ağırlıklı olarak proje gelirlerine dayalı finansman (sınırlı kabili rücu finansman) ,özellikle yabancı para bazlı gelirlerin veya uzun vadeli satış kontratlarının söz konusu olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır.

Projenin tüm nakit akımının ödeme kaynağı olarak değerlendirilemediği durumlarda proje finansmanı araçları diğer borç finansmanı ile toplam finansman paketinin sağlanması için devreye sokulması söz konusu olabilmektedir.

Bunlara ek olarak, orta ölçekli (10 MW – 100 MW) kojenerasyon projeleri, otoprodüktörler ve yenilenebilir enerji üreticileri enerji finansmanı çerçevesinde MYU ÇINAR GRUP'un ana fokus alanına girmektedirler. Bu projeler nakit akımlarına, teminatlara ve diğer bazı parametrelere istinaden değişik şekillerde yapılandırılabilir.

Yatırım Malları, Makina&Ekipman Finansmanı
MYU ÇINAR GRUP birçok İhracat Kredi Kuruluşuyla orta ve uzun vadeli yatırım malları finansmanı sağlamak amacıyla ortak çalışmaktadır. Tecrübelerimiz arasında İhracat Kredi Kurumları piyasasında firmalara yatırım finansmanı sağlamak önemli bir yer tutmaktadır. MYU ÇINAR GRUP yatırım malları satın alan firmalarla çalıştığı gibi bu malların satıcılarıyla da ortak çalışmalar yürütmekte ve bu bağlamda sağlanan finansman ile bir çözüm ortağı görevini üstlenmektedir. MYU ÇINAR GRUP'un bu konudaki katma değeri bu tür finansmanı teminatsız bir şekilde müşterilerine sağlayabilmesidir.

Tipik bir finansman paketi yatırımcıya sabit kıymet yatırımı için finansman sağlamanın yanı sıra küçük miktarda yerel masrafları karşılamak veyahut da işletme sermayesini ihtiyacını gidermek amacıyla işletme sermayesi finansmanını içermektedir.

Temsil
Borç işlemleri için, (veya yapılandırılmış işlemler için) MYU ÇINAR GRUP, bazı koşullara bağlı kalmak kaydıyla ve işlemin nereden kaynaklandığının da göz önüne alınmasıyla, çok uluslu şirketleri (tedarikçiler, kontraktörler), veya yerel şirketleri (satın alanlar veya teknoloji ithalatçıları) temsil edebilir.

Şirket Devir ve Birleştirme (M&A)
Şirket devir ve birleşmeleri, geniş deneyim, bilgi birikimi ve yaratıcılık gerektiren bir konu olup, finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon, ortaklık ve finansal yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir işlemdir. Ayrıca bu işlem, firma sahipleri/hissedarları, yatırımcıları ile çalışanlarının harcamış olduğu gayretli çabaların etkin, hızlı ve verimli bir şekilde organize edilmesini ve koordinasyonunu zorunlu kılar. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde MYU ÇINAR GRUP'un müşteri odaklı özel yaklaşımı ve yurtdışı ilişkileri, başarısının altında yatan en önemli etkendir.

      Stratejik Hisse Satışı
Şirket sahipleri/hissedarları açısından şirket azınlık veya çoğunluk hisselerinin satışı, her zaman özel ancak çoğunlukla kendine has özellikler içeren bir olgudur.

Faaliyet gösterdiği sektörde hakim veya önde gelen konumdaki, geleceğe dönük güçlü büyüme potansiyelleri taşıyan, borçluluğu makul sınırlarda ve karlı, hissedarları ve yöneticileriyle pozitif bir imaja sahip ve iyi yönetilen firmalar, çoğu zaman stratejik alıcı/yatırımcıların ilgisini çeken, stratejik hisse satışı ve ortaklıklar için uygun yapıdaki aday firmalardır.

MYU ÇINAR GRUP , Detaylı Analiz'in (Due Diligence) yapılmasından gizli pazarlama materyallerinin ve dokümanlarının hazırlanmasına, finansal modelin kurulmasından potansiyel stratejik alıcı/yatırımcıların belirlenmesine, işlemin yapılandırılıp görüşmelerin/pazarlıkların gerçekleştirilmesinden işlem içinde yer alan tüm tarafların koordinasyonun sağlanmasına kadar tüm aşamaları titizlikle sürdürür ve işlemin tamamlanmasına kadar olan süreçte ve müşterisini kapsamlı bir şekilde temsil eder.

MYU ÇINAR GRUP, aynı zamanda daha önceden belirlenen alıcılar/yatırımcılarla görüşmeleri ve tüm detaylı işlemleri gizlilik ilkesi içerisinde gerçekleştirip yürütürken; şirket sahipleri/hissedarlarının müşterileri, çalışanları ve rakipleriyle olan ilişkisi yine aynı gizlilikte sürdürür.

Bu sayede, herhangi bir konsantrasyon kaybı olmadan şirket yönetiminin mevcut işlerini sürdürmeleri sağlanırken, MYU ÇINAR GRUP satış işlemlerinin zamanında ve profesyonel anlamda gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. MYU ÇINAR GRUP'un, şirket sahipleri/hissedarlarını temsil ederken vermiş olduğu hizmet firmaların hedeflerine göre değişmekte, müşterilerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda, başarı hisse satış fiyatının maksimize edilmesi veya şirketin gelecekte de varlığını sürdürmesini sağlama gibi farklı şekillerde tanımlanabilmektedir.

Satıcı taraflı işlemler genel olarak 3 ana aşamayı içermektedir.

Karar & Ön Hazırlık: Satış sürecinin ilk aşamasında objektif olarak satış kararının alınabilmesi için, MYU ÇINAR GRUP aday müşterilerle yakın ilişki içerisinde çalışmakta, muhtemel stratejik hisse satışı veya ortaklığın avantaj ve dezavantajları detaylı bir şekilde ele alınmakta, stratejik satışın gerekçeleri, hedefleri ve stratejileri belirlenmektedir.

Müşteriyle yetki anlaşmasının imzalanmasını takiben başarılı bir satış işlemi gerçekleşebilmesi için, MYU ÇINAR GRUP'un profesyonel ekibi bütün uzmanlıklarını satış sürecine yansıtmaktadırlar. Firma ön incelemesi, sektör ve pazar araştırmasının ardından Firma Özet Bilgi Notu'nu hazırlayan MYU ÇINAR GRUP ekibi, eşzamanlı olarak potansiyel stratejik yatırımcı/ortak listesi hazırlamaktadır. Stratejik alıcıları, yabancı kuruluşları ve özel yatırımcı gruplarını içeren, yoğun araştırmalar ve yurtdışı iş ortaklarının da desteğini içeren potansiyel yatırımcı/ortak listesi, MYU ÇINAR GRUP'un sahip olduğu geniş uluslararası ilişki ağına dayalı olarak hazırlanmaktadır. Bu sürecin ikinci aşamasında müşterinin mutabakatıyla birlikte, MYU ÇINAR GRUP önceden belirlenen potansiyel yatırımcı/ortaklarla ilişkiye geçmekte ve bu potansiyel adaylara isim vermeden firma hakkında çok özet bilgi göndererek onların ilgilerini ölçmektedir. İlgi gösteren stratejik yatırımcı/ortaklara Özet Bilgi Notu gönderilmesiyle eş güdümlü olarak MYU ÇINAR GRUP Detaylı Analiz ve Pazarlama sürecini başlatır.

Detaylı Analiz & Pazarlama: Detaylı finansal çalışma ve “Detaylı Analiz” (Due Diligence) yapılmasıyla birlikte MYU ÇINAR GRUP, özenle planlanmış pazarlama stratejisinin uygulanması ve müşterilerinin iş alanı ve şirketin güçlü yönlerinin ortaya konduğu Ayrıntılı Yatırımcı Sirkülerini (Information Memorandum) ve gerekli tüm pazarlama dokümantasyonunu hazırlar. Aynı süreçte MYU ÇINAR GRUP ekibi tarafından bir çok bilimsel metot kullanılarak, geniş araştırma ve bilgi birikimine dayanan Firma Değerlemesi yapılarak Değerleme Raporu hazırlanır ve müşteriye iletilir.

Potansiyel yatırımcı/ortaklarla sürekli temas ve yakın ilişki içerisinde olan MYU ÇINAR GRUP, bu süreçte Gizlilik Anlaşması imzalayan ve detaylı bilgi talep eden stratejik yatırımcı/ortaklara Ayrıntılı Yatırımcı Sirküleri ve diğer gerekli materyalleri iletir. Potansiyel yatırımcı/ortaklara sürekli bilgi akışı sağlayarak gerekli sunum, görüşme ve firma ziyaretlerini organize eden ve yönlendiren MYU ÇINAR GRUP, potansiyel yatırımcı/ortaklardan ön teklifler ve niyet mektuplarının alınmasına kadar gerekli tüm aşamaları titizlikle koordine ederek sürdürür.

Görüşmeler & Kapanış: Muhtemel stratejik yatırımcı/ortağın belirlenmesinden sonra, ön anlaşma gerçekleştirilmekte ve resmiyete dönüştürülmektedir. Bu süreçte bilgi akışı ve görüşmeler sürdürülmekte, yönetim sunumları ve üretim tesisleri ziyaretleri organize edilmekte ve pazarlıklar sürdürülmektedir. Son görüşmelerin gerçekleştirilmesinde ve özellikle yatırımcı/ortak tarafından yaptırılan operasyonel, finansal ve hukuki Nihai Detaylı Analiz (Final Due Diligence) süreci ve koordinasyonunda, MYU ÇINAR GRUP kritik bir role sahiptir.

Hisse fiyatı, ödeme planı ve ortaklık yapısı üzerine pazarlıkların sürdürülmesi, hisse el değiştirme veya ortaklık oranının belirlenmesi, nihai teklifin alınması ve nihai müzakerelerin yönlendirilmesi, hisse satış ve diğer sözleşmelerin oluşturulması ve kontrol edilmesi, bağımsız denetim ve hukuk firmalarıyla iletişimin sağlanması ve bu işlemlerin koordinasyonu, gerekli yasal izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması gibi hisse devrinin tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda MYU ÇINAR GRUP işlemin başarıyla tamamlanabilmesi

      Stratejik Hisse Alımı
Hisse devri konusunda deneyimli ekibiyle MYU ÇINAR GRUP, blok sermaye alımı yapan şirketlere ve stratejik alıcılara birleşme ve satın alma sürecinin tüm aşamalarında hizmet sunmaktadır.

Büyüme amaçlı stratejik hedeflerin ve satın alma kriterlerinin belirlenmesinden başlayıp, uygun aday tespiti, detaylı finansal çalışmanın yönlendirilmesi, finansmanın yapılandırılması, firma değerlemesinin yapılması, "Detaylı Analiz" (Due Diligence) hazırlanması ve dokümantasyonun yapılması, bağlantı, görüşme ve pazarlıkların sürdürülmesi, vergi/hukuk/denetim alanında üçüncü partilerle koordinasyonun sürdürülmesi ile hisse devrinin tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda MYU ÇINAR GRUP müşterisinin yanında yer alarak her türlü desteği vermektedir.

Halihazırda 250'nin üzerindeki kurumsal müşterisine hizmet veren MYU ÇINAR GRUP, Türkiye'nin en büyük 2,000 şirketi ile de sürekli temas halindedir. Her yıl değişik sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 500'ü aşkın Türk firmasının finansal tablolarını inceleyen MYU ÇINAR GRUP, bu sayede satın alma için potansiyel aday firmaları kolaylıkla tespit edebilmektedir.

Özel Plasmanlar & Finansal Ortaklar
Hızla değişmekte olan iş koşullarına adapte olabilmesi veya genişleme hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü bir sermaye yapısına sahip olabilmek, şirketler için bir önkoşul oluşturmaktadır. Bir dereceye kadar şirket içi finansal kaynaklar yetebilirken, ek olarak, firmalar dış finansman kaynaklarına da ihtiyaç duymaktadırlar. Şirketlerin yabancı yatırımcılara, stratejik alıcılara ve özel sermaye firmalarına satış sürecinde, MYU ÇINAR GRUP Sermaye Finansmanı Grubu uzmanlaşmış deneyimiyle hizmet vermektedir.

MYU ÇINAR GRUP, orta ölçekli şirket yatırımı hedefleyen geniş bir yabancı yatırımcı ve finansal kuruluş ağına sahiptir. Bütün önemli ulusal ve uluslararası finansal yatırımcılar, özel yatırımcılar ve onların satın alma kriterleri; MYU ÇINAR GRUP tarafından son derece iyi bir şekilde bilinmekte; aynı şekilde, MYU ÇINAR GRUP'da bu kuruluşlar tarafından son derece iyi bir şekilde tanınmaktadır.

Bağımsız Firma Değerlemeleri
MYU ÇINAR GRUP , uzman görüşünün gerektiği firmaların (borsaya kote olmayan) değerlemelerini ve borsada işlem gören şirketlerin, bağımsız firma ve yatırım değerlemelerini yapmaktadır. Ayrıca MYU ÇINAR GRUP, stratejik planlama, gayrimenkul, azınlık hissedarlar konularında yararlanılmak üzere müşterilerine şirketlerinin değerlenmesi konusunda hizmet vermektedir. Gerçekleştirmiş olduğu kompleks değerleme işlemleriyle MYU ÇINAR GRUP'un firma değerleme uygulaması Türkiye'deki en saygın uygulamalar arasında yer almaktadır.

Bağımsız firma değerlemesi süresince, MYU ÇINAR GRUP son derece iyi bilinen bilimsel değerleme yöntemlerini kullanmakta ve uzman bir şekilde pratiğe aktarmaktadır. Son derece gelişmiş analiz teknikleri ile satın alma-birleşme ve kurumsal finansman konularındaki uzmanlığını birleştiren MYU ÇINAR GRUP, firma ve hisse değerlemesine eşsiz bir perspektif getirmektedir. Halka açık benzer şirketlerin analizi, benzer satın alma ve birleşme işlemlerinin analizi, indirgenmiş nakit akımına dayalı değerleme metotları MYU ÇINAR GRUP'un uyguladığı yöntemlerin bazılarıdır.

Hazırlamış olduğu kapsamlı ve profesyonel standartlara sahip raporlarla, MYU ÇINAR GRUP yapmış olduğu değerlemeleri desteklemektedir. Gayrimenkul ve makine/ekipman ekspertiz, hukuk, denetim ve vergi danışmanlığı konularında uzmanlaşan ulusal ve uluslararası iş ortaklarıyla, MYU ÇINAR GRUP bağımsız firma değerlemesi konularında uzman bir görüş ortaya koymaktadır. MYU ÇINAR GRUP yapmış olduğu şirket değerlemesini analiz etmekte, işlemi yapılandırmakta, şekil ve zamanlamayı ayarlamakta ve finans hukuki, vergi, muhasebe uygulamalarını yerine getirmektedir.

 
     
 
Tel : 0532 293 91 06 – 0544 936 09 09
Mail : info@myucinar.com